ข้อมูลองค์กร


เยอรมนี


FIPA GmbH

Freisinger Straße 30

85737 Ismaning / Germany

โทรศัพท์: +49 89 962489-0

โทรสาร: +49 89 962489-11

info@fipa.com

www.fipa.com


สำนักงานใหญ่:

Ismaning / Germany


ประธานบริหาร:

Rainer Mehrer


ขึ้นทะเบียนการค้า ณ ศาลเมืองมิวนิก (Munich Amtsgericht) ประเทศเยอรมนี เลขที่อ้างอิง.:

HRB 104 684


เลขประจำตัวผู้เสียภาษี (VAT-ID):

DE161864784


ผู้รับผิดชอบตามวรรค 55 มาตรา 2 ของข้อตกลงนานาชาติว่าด้วยการแพร่ภาพกระจายเสียงวิทยุโทรทัศน์แห่งสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี (Rundfunkstaatsvertrag)

Rainer Mehrer

FIPA GmbH

Freisinger Straße 30

85737 Ismaning / Germanyไทย


FIPA Ltd.

1338/939 Supalai Prima Riva Building

Rama 3 Road, Chong Non Si Sub-District,

Yannawa District, Bangkok 10120 / Thailand

โทรศัพท์: +66 2 294 4166

โทรสาร: +66 2 294 4149

sales.th@fipa.com

www.fipa.com


สำนักงานใหญ่:

Ismaning / Germany


ประธานบริหาร:

Rainer Mehrer


ผู้รับผิดชอบตามวรรค 55 มาตรา 2 ของข้อตกลงนานาชาติว่าด้วยการแพร่ภาพกระจายเสียงวิทยุโทรทัศน์แห่งสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี (Rundfunkstaatsvertrag)

Rainer Mehrer

FIPA GmbH

Freisinger Straße 30

85737 Ismaning / Germanyข้อกำหนดและเงื่อนไขทั่วไปของธุรกิจที่เราบังคับใช้.


ลิขสิทธิ์:

ทุกหน้าอินเทอร์เน็ตใน http://www.fipa.com และส่วนประกอบที่เกี่ยวข้องได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายลิขสิทธิ์ (สงวนลิขสิทธิ์) ชื่อการค้า เครื่องหมายการค้า โลโก้ ข้อความ ตลอดจนภาพที่ใช้ทั้งหมดเป็นกรรมสิทธิ์ของเจ้าของที่เกี่ยวข้อง และควรเคารพกรรมสิทธิ์นี้.


ลิงก์ภายนอก:

FIPA GmbH ไม่อาจรับประกันความถูกต้องของเนื้อหาเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องซึ่งเชื่อมโยงด้วย (ไฮเปอร์-) ลิงก์.


ข้อยกเว้นความรับผิดชอบ:

เว็บไซต์นี้จัดทำด้วยความระมัดระวังเอาใจใส่อย่างมากที่สุด อย่างไรก็ตาม FIPA ไม่อาจรับประกันความถูกต้องหรือความครบถ้วนสมบูรณ์ของข้อมูลที่อยู่ในเว็บไซต์นี้ FIPA ขอปฏิเสธความรับผิดชอบทั้งหมดในด้านความเสียหายหรือการสูญเสียทั้งทางตรงและทางอ้อมจากการใช้เว็บไซต์ FIPA หากความเสียหายหรือการสูญเสียดังกล่าวไม่ได้เกิดจากเจตนาร้ายหรือความประมาทเลินเล่อของ FIPA.


เว็บไซต์นี้สร้างด้วย CX30 TOOLBOX โดย MPDigital GmbH